سیروس مددی

«ژاندارمهای عمامه به سر»

• میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی در سال ۱۸۳۴ در محله سرخاب تبریز بدنیا آمد و در مارس ۱۹۱۱ در «تیمورخان شورا» (دارالحکومه داغستان) از جهان رفت ، او از چهره های برجسته روشنگران دوره انقلاب مشروطیت ایران...