تاریخ

فتوای قتل «ملانصرالدین» توسط سران روحانیت مشروطه خواه در انقلاب مشروطیت

• درباره اندیشه و عملکرد روحانیت مشروعه خواه ضد مشروطیت در ایران بسیار گفته شده است... ولی درباره جهات مختلف اندیشه و…

پیوند ناخجسته پاسبانان تاریکی

• همکاری تنگاننگ دستگاه روحانیت شیعه ایران و نظام سلطنت در مقابله با روشنگری، آزادیخواهی، برابر حقوقی و عدالتجویی از جمله موضوعاتی است که مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. بدون…

«ژاندارمهای عمامه به سر»

• میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی در سال ۱۸۳۴ در محله سرخاب تبریز بدنیا آمد و در مارس ۱۹۱۱ در «تیمورخان شورا» (دارالحکومه داغستان) از جهان رفت ، او از چهره های برجسته روشنگران…