دسامبر 2021

پیوند ناخجسته پاسبانان تاریکی

• همکاری تنگاننگ دستگاه روحانیت شیعه ایران و نظام سلطنت در مقابله با روشنگری، آزادیخواهی، برابر حقوقی و عدالتجویی از جمله موضوعاتی است که مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. بدون بررسی این پیوند، ارائه هر...

امپراتوری بزرگ گوسفندان

.... تلاش برای برپایی امپراتوری بزرگ گوسفندان رفته رفته سرعت گرفت و برای پیروزی بر قالابینتوپ، دشمن خطرناک، یگانهای نظامی از میان گوسفندان تشکیل شد. حتی نحوه راه رفتن گوسفندان دیگر چون گذشته ها نبود،...

«ژاندارمهای عمامه به سر»

• میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی در سال ۱۸۳۴ در محله سرخاب تبریز بدنیا آمد و در مارس ۱۹۱۱ در «تیمورخان شورا» (دارالحکومه داغستان) از جهان رفت ، او از چهره های برجسته روشنگران دوره انقلاب مشروطیت ایران...