آذربایجان

 

 
  ►►► سیاست اجتماعی ملی بین الملل تاریخ  
 

 

نسخه قابل چاپ

ستارسرابی

مرا می شناسی؟

 پرسید:

"اهل کجائی؟"

گفتم :

"شهروند بی شناسنامه ایرانم

ترک زبانم

آذر به جان

دوخته دهانم

غریبه درخانه خویشم".

پرسید :

"نامت چیست؟"

گفتم:

"من نام های بیشماری دارم:

 

جان جاودانه مزدکم

درفروغ شعله های آتش جاودان هستی.

 

خروش سهمگین سهند وسبلانم

پیامبری با رویاهای سرخ

بابک جاویدانم.

 

بازوان پرتوان انقلاب ناتمام مشروطه ام

ستارخان

باقرخان

پرندگان خونین بال محله امیرخیز.

 

لقمه خارداروگلوگیردشمنم

حنجره خونین آزادیستانم

خیابانی ام.

 

عقاب انقلاب، آتش به جان خصم

حیدرعمواوغلی ام

با کوله باری ازنان وآفتاب.

 

ارانی ام

تابش خورشید جان نواززمستان

درآئینه جاری ارس.

غریو فریاد آذربایجانم

طنین صدای شهروندان بی شناسنامه ایران

تیمارگرجانهای غریبه درخانه خویش

ستاره پرفروغ دل های پرامید

پیشه وری ام.

 

نام های بیشماردارم:

 

درانقلاب مشروطه به خون طپیدم

درسپیده دم آذری پرشکوه بالیدم

درشامگاه آذری بدشگون برخا ک فروافتادم.

 

نام های بیشماری دارم:

 

دربهمنی خجسته

درمیان طوفانی ازآتش وخشم سربرآوردم

با دشنه ای درپهلو.

 

آذربایجانم

آتش به جان

دوخته دهانم.

 

خون دررگ حیات ایرانم

همسایه دیرسال آفتاب

صدبارگربه خون کشندم

به هنگام نیاز

بازچون آفتاب

برآئینه جان ایران خواهم تابید

باز

آواز رزم مرا خوهی شنید:

ازبازرگان تا سراوان

ازگرگان تا دهلران

ازتبریز تا زاهدان

ازسهند تا دماوند

ازخزر تا خلیج.

                                          3 خرداد 1385

 

نسخه قابل چاپ

   
   

     
 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.